REGULAMIN I INFORMACJE

INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego Buty Olang jest firma H.U.W „ MAJERCZYK „ z siedzibą w Zakopanem (zwana dalej Sprzedającym).
2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
3. Złożenie zamówienia w sklepie Buty Olang oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
OCHRONA DANYCH
6. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Klienta.
7. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe są konieczne dla wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
8. Dane teleadresowe będą wykorzystywane w celach marketingowych tylko na potrzeby Sprzedającego.
9. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie osoby administrujące sklep Buty Olang.
10. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
11. Przedmiotami transakcji przeprowadzanych przez sklep Buty Olang są produkty zawarte w ofercie, przedstawione na stronie www.butyolang.pl w chwili składania zamówienia.
12. Zawartość internetowego sklepu Buty Olang nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
13. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu  Buty Olang są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (PLN). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
15. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
REJESTRACJA KLIENTA
16. Przed złożeniem pierwszego zamówienia Klient zobowiązany jest do rejestracji zgodnie ze stanem faktycznym.
17. Podczas rejestracji Klient wybiera unikatowy login i hasło, którymi posługuje się, składając zamówienia w sklepie.
PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
18. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
19. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
20. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie kolejnych kroków zamówienia i naciśnięcie klawisza "Potwierdzenie".
21. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
22. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, lub telefonicznie na podany przez klienta numer telefonu w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
23. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient, chyba że oferta handlowa Sprzedającego stanowi inaczej. Klient udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego z operatorem pocztowym celem realizacji zamówienia Klienta.
24. Terminy realizacji zamówień różnią się ze względu na wybrany tryb dostarczenia przesyłki. Dokładne terminy określone są podczas wypełniania zamówienia. Poprzez termin realizacji zamówienia rozumie się czas od przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego do dostarczenia przesyłki do klienta.
25. Transakcje będą potwierdzane fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.
26. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto Sprzedającego.
Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe:
Nazwa banku: PKO BP
Nazwa odbiorcy: Firma H.U.W. „ MAJERCZYK „ ul. Droga do Olczy 32, 34-500 Zakopane
Numer konta: 77 1020 3466 0000 9602 0123 1539
Tytułem: Płatność za zamówienie nr:

27. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Odwołanie będzie uwzględnione tylko w przypadku, jeśli towar nie został wysłany do Klienta przed przyjęciem odwołania przez Sprzedającego. W przeciwnym wypadku odwołanie zamówienia uważa się za nieważne, a transakcja musi zostać przeprowadzona do końca.
28. Zamówienie zostanie anulowane automatycznie, jeśli Kupujący nie dokona wpłaty w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia.
29. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. W takim przypadku Sprzedający skontaktuje się z Klientem celem wyjaśnienia.
GWARANCJA, ZWROT, REKLAMACJA
30. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
31. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
32. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego lub login, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
33. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu fiskalnego, jeśli zostały wystawione oraz podanie numeru zamówienia przypisanego do transakcji.
34. W przypadkach uzasadnionych reklamacji gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres. Koszt odesłania przez Klienta wadliwego towaru pokrywa Sprzedający
35. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
36. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r.) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.
37. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej.
38. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz podać numer konta i dane potrzebne do dokonania przelewu ze zwrotem wpłaconej kwoty.
39. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.